ВРЕ­МЕ ОД­ЛУ­КЕ - НА ПРА­ГУ

Гим­на­зи­ја "Са­ва Шу­ма­но­вић" у но­ву школ­ску 2007/'08. го­ди­ну у пр­ви раз­ред упи­су­је 90 уче­ни­ка оп­штег сме­ра, а на рас­по­ла­га­њу је и област еко­но­ми­је, обра­зов­ни про­фил - еко­ном­ски тех­ни­чар та­ко­ђе у че­тво­ро­го­ди­шњем тра­ја­њу.

КА­КО ИЗА­БРА­ТИ ОБРА­ЗОВ­НИ ПРО­ФИЛ И БУ­ДУ­ЋЕ ЗА­НИ­МА­ЊЕ У СРЕД­ЊИМ ШКО­ЛА­МА У ШИ­ДУ

Иза­бра­ти обра­зов­ни про­фил и бу­ду­ће за­ни­ма­ње ни­је ни­ма­ло јед­но­став­но, а бли­жи се тре­ну­так ка­да ће уче­ни­ци за­вр­шног раз­ре­да Основ­не шко­ле мо­ра­ти и то да учи­не. По­стиг­ну­ти успех, же­ље и афи­ни­те­ти, нај­че­шће од­лу­чу­ју ка­ко да­ље на­ста­ви­ти шко­ло­ва­ње.

Гим­на­зи­ја "Са­ва Шу­ма­но­вић" у но­ву школ­ску 2007/'08. го­ди­ну у пр­ви раз­ред упи­су­је 90 уче­ни­ка оп­штег сме­ра, а на рас­по­ла­га­њу је и област еко­но­ми­је, обра­зов­ни про­фил - еко­ном­ски тех­ни­чар та­ко­ђе у че­тво­ро­го­ди­шњем тра­ја­њу.

Тех­нич­ка шко­ла "Ни­ко­ла Те­сла" у под­руч­ју ра­да по­љо­при­вре­да, про­из­вод­ња и пре­ра­да хра­не ну­ди мо­гућ­ност обра­зо­ва­ња за по­љо­при­вред­не тех­ни­ча­ре (ИВ сте­пен) - 30 уче­ни­ка и по 15 уче­ни­ка за пе­ка­ре и ме­са­ре (ИИИ сте­пен). Из ма­шин­ства и об­ра­де ме­та­ла, на рас­по­ла­га­њу је 30 ме­ста за ма­шин­ске тех­ни­ча­ре за ком­пју­тер­ско кон­стру­и­са­ње у че­твр­том сте­пе­ну као и по 15 ме­ста за ауто­ме­ха­ни­ча­ре и бра­ва­ре у тре­ћем сте­пе­ну. Из елек­тро­тех­ни­ке ну­ди се обра­зов­ни про­фил елек­тро­тех­ни­чар ра­чу­на­ра за 30 уче­ни­ка (ИВ сте­пен).

При­ја­вљи­ва­ње уче­ни­ка за ква­ли­фи­ка­ци­о­ни ис­пит у ма­тич­ним основ­ним шко­ла­ма је од 3. до 15. ју­на. Ква­ли­фи­ка­ци­о­ни ис­пит из ма­тер­њег је­зи­ка се по­ла­же 18. ју­на од 10 до 12 са­ти. Ко­нач­ни ре­зул­та­ти ква­ли­фи­ка­ци­о­них ис­пи­та ће би­ти об­ја­вље­ни 25. ју­на до 12 са­ти, а 27. и 28. ју­на од 8 - 15 са­ти ће би­ти по­пу­ња­ва­ње и пре­да­ја ли­сте же­ља у шко­ли, штам­па­ње, про­ве­ра од стра­не уче­ни­ка и унос у ба­зу по­да­та­ка. Об­ја­вљи­ва­ње зва­нич­не ли­сте же­ља уче­ни­ка у основ­ним шко­ла­ма би­ће 3. ју­ла до 12 са­ти, а 5. ју­ла од 8 са­ти сле­ди рас­по­ред уче­ни­ка по шко­ла­ма, сме­ро­ви­ма гим­на­зи­ја и обра­зов­ним про­фи­ли­ма. Пр­ви упи­сни круг уче­ни­ка у сред­ње шко­ле је 5. и 6. ју­ла од 8 до 15 са­ти. За упис је нео­п­ход­на по­пу­ње­на при­ја­ва (до­би­ја се у шко­ли), и из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них и све­до­чан­ство о за­вр­ше­ној основ­ној шко­ли. До­дат­не ин­фор­ма­ци­је се мо­гу до­би­ти у Гим­на­зи­ји "Са­ва Шу­ма­но­вић" и Тех­нич­кој шко­ли "Ни­ко­ла Те­сла".

ДРУ­ГИ УПИ­СНИ КРУГ 9. ЈУ­ЛА
Већ 6. ју­ла у де­вет са­ти, би­ће об­ја­вље­на пре­о­ста­ла сло­бод­на ме­ста за упис у дру­гом кру­гу. По­пу­ња­ва­ње, пре­да­ја и уно­ше­ње ли­сте же­ља за дру­ги упи­сни круг је 9. ју­ла од 9-15 са­ти. Ко­на­чан рас­по­ред уче­ни­ка по шко­ла­ма, сме­ро­ви­ма и обра­зов­ним про­фи­ли­ма је 12. ју­ла од се­дам са­ти, а исто­га да­на од 8-15 са­ти је упис уче­ни­ка у дру­гом упи­сном кру­гу.