ШТО ПРЕ ДИ­ПЛО­МУ СТА­ВИ У ЏЕП

За мно­ге основ­це, од­но­сно бу­ду­ће сред­њо­школ­це ко­ји же­ле да што пре до­ђу до ди­пло­ме и за­по­сле­ња, из­бор ће би­ти Тех­нич­ка шко­ла "Ни­ко­ла Те­сла" у Ши­ду ко­ја обра­зу­је уче­ни­ке за рад али и за на­ста­вак шко­ло­ва­ња на ви­шим шко­ла­ма и фа­кул­те­ти­ма.

ТЕХ­НИЧ­КА ШКО­ЛА "НИ­КО­ЛА ТЕ­СЛА" У ШИ­ДУ НЕ­КА БУ­ДЕ ТВОЈ ИЗ­БОР ЗА ДА­ЉЕ ШКО­ЛО­ВА­ЊЕ ПО­СЛЕ ОСНОВ­НЕ ШКО­ЛЕ

Обра­зов­ни про­фи­ли за по­љо­при­вре­ду, про­из­вод­њу и пре­ра­ду хра­не, ма­шин­ство и об­ра­ду ме­та­ла као и за елек­тро­тех­ни­ку. Струч­ни пре­да­вач­ки ка­дар и опре­мље­ност на ви­со­ком ни­воу

skola.jpg- За мно­ге основ­це, од­но­сно бу­ду­ће сред­њо­школ­це ко­ји же­ле да што пре до­ђу до ди­пло­ме и за­по­сле­ња, из­бор ће би­ти Тех­нич­ка шко­ла "Ни­ко­ла Те­сла" у Ши­ду ко­ја обра­зу­је уче­ни­ке за рад али и за на­ста­вак шко­ло­ва­ња на ви­шим шко­ла­ма и фа­кул­те­ти­ма. Обра­зов­ни про­фи­ли су у три обла­сти и то: по­љо­при­вре­да, про­из­вод­ња и пре­ра­да хра­не, а мо­гућ­ност из­бо­ра је шко­ло­ва­ње за по­љо­при­вред­ног тех­ни­ча­ра у че­тво­ро­го­ди­шњем тра­ја­њу, као и за пе­ка­ре и ме­са­ре у тро­го­ди­шњем тра­ја­њу.

Што се ти­че обла­сти ма­шин­ства и об­ра­де ме­та­ла, мо­же се иза­бра­ти по­зив за ма­шин­ског тех­ни­ча­ра за ком­пју­тер­ско кон­стру­и­са­ње у че­тво­ро­го­ди­шњем тра­ја­њу или за ауто­ме­ха­ни­ча­ра и бра­ва­ра у тро­го­ди­шњем тра­ја­њу. У до­ме­ну елек­тро­тех­ни­ке, обра­зов­ни про­фил је елек­тро­тех­ни­чар ра­чу­на­ра.

exkurzija.jpg То­ком ма­ја ће­мо оби­ћи све Основ­не шко­ле и под­руч­на оде­ље­ња у на­шој оп­шти­ни и одр­жа­ти пре­зен­та­ци­ју за свр­ше­не основ­це али и за њи­хо­ве ро­ди­те­ље - ка­же Јо­во Дре­зга, ди­рек­тор Тех­нич­ке шко­ле "Ни­ко­ла Те­сла".

- Тим за пре­зен­та­ци­ју чи­не по два про­фе­со­ра и два уче­ни­ка ко­ја ће мон­ти­ра­ти и пред­ста­ви­ти нео­п­ход­ну опре­му и из­не­ти сво­ја ис­ку­ства из ове шко­ле. Са со­бом но­си­мо елек­трон­ску та­блу и дру­гу опре­му. Сло­бод­но мо­гу ре­ћи да ни­јед­на сред­ња шко­ла у Сре­му ни­је ова­ко опре­мље­на. Сва­ки уче­ник ће до­би­ти ЦД и про­спект па ће се још ви­ше упо­зна­ти са шко­лом.

То­ком ма­ја сва­ке су­бо­те су пред­ви­ђе­ни и тзв."отво­ре­ни да­ни" ка­да уче­ни­ци и њи­хо­ви ро­ди­те­љи мо­гу до­ћи у ову шко­лу и упо­зна­ти се са мо­гућ­но­сти­ма да­љег шко­ло­ва­ња. У шко­ли је ура­ђен и но­ви са­ни­тар­ни чвор, фи­скул­тур­на са­ла, ко­тао за гре­ја­ње, за­ме­њен кров на це­лој згра­ди, пред­сто­ји и кре­че­ње згра­де спо­ља.

kabinet.jpg

 Има­мо је­дан од нај­бо­љих ка­би­не­та ин­фор­ма­ти­ке у Вој­во­ди­ни, бе­жич­ни ин­тер­нет на свим ра­чу­на­ри­ма а има­мо их пре­ко 30, за­тим 10-так ла­сер­ских штам­па­ча, 15-так те­ле­ви­зо­ра по учи­о­ни­ца­ма, ДВД пле­је­ра, ка­блов­ску те­ле­ви­зи­ју, до­бро опре­мље­ну ма­шин­ску ра­ди­о­ни­цу... Чак у пет учи­о­ни­ца има­мо та­па­ци­ра­не сто­ли­це за ђа­ке.

Из Ме­сних упра­ва во­зе ауто­бу­си "Ши­дек­спре­са" и уз из­у­зет­но до­бре усло­ве за рад и на­ста­ву, пру­жа­мо све мо­гућ­но­сти за шко­ло­ва­ње у свом гра­ду - ка­же ди­рек­тор Дре­зга.