МА­ЛО­ЛЕТ­НИЧ­КА ДЕ­ЛИН­КВЕН­ЦИ­ЈА

У ГИМ­НА­ЗИ­ЈИ "СА­ВА ШУ­МА­НО­ВИЋ" И ТЕХ­НИЧ­КОЈ ШКО­ЛИ "НИ­КО­ЛА ТЕ­СЛА" У ШИ­ДУ СПРО­ВЕ­ДЕ­НА АК­ЦИ­ЈА ПОД НА­ЗИ­ВОМ "ПО­ЛИ­ЦИ­ЈА У ЛО­КАЛ­НОЈ ЗА­ЈЕД­НИ­ЦИ"

У ГИМ­НА­ЗИ­ЈИ "СА­ВА ШУ­МА­НО­ВИЋ" И ТЕХ­НИЧ­КОЈ ШКО­ЛИ "НИ­КО­ЛА ТЕ­СЛА" У ШИ­ДУ СПРО­ВЕ­ДЕ­НА АК­ЦИ­ЈА ПОД НА­ЗИ­ВОМ "ПО­ЛИ­ЦИ­ЈА У ЛО­КАЛ­НОЈ ЗА­ЈЕД­НИ­ЦИ"

Ра­ди се о ак­тив­но­сти­ма ко­је има­ју за циљ спре­ча­ва­ње на­си­ља ме­ђу ма­ло­лет­ни­ци­ма и су­зби­ја­ње ма­ло­лет­нич­ке де­лин­квен­ци­је

policija

- На осно­ву На­ци­о­нал­ног пла­на Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је за бри­гу о де­ци, Ми­ни­стар­ство уну­тра­шњих по­сло­ва ре­а­ли­зу­је ши­ро­ку ак­ци­ју под на­зи­вом: По­ли­ци­ја у ло­кал­ној за­јед­ни­ци. Реч је о ак­тив­но­сти­ма са ци­љем спре­ча­ва­ња на­си­ља ме­ђу ма­ло­лет­ни­ци­ма и су­зби­ја­ње ма­ло­лет­нич­ке де­лин­квен­ци­је. Овим ак­тив­но­сти­ма об­у­хва­ће­на је сред­њо­школ­ска по­пу­ла­ци­ја, ка­ко би им се ука­за­ло на ак­тив­ност по­ли­ци­је, а пре све­га ис­та­кла пра­ва и оба­ве­за ко­ја про­ис­ти­чу из За­ко­на о кри­вич­но-прав­ној за­шти­ти ма­ло­лет­ни­ка. Ак­тив­ност се спро­во­ди пре­ко по­ли­циј­ских упра­ва, од­но­сно ли­ни­је за ма­ло­лет­нич­ку де­лин­квен­ци­ју.

У ре­ги­о­ну Сре­ма ова ак­ци­ја иде пре­ко по­ли­циј­ске упра­ве Срем­ска Ми­тро­ви­ца и об­у­хва­ти­ла је све срем­ске оп­шти­не и њи­хо­ве сред­ње шко­ле. На под­руч­ју шид­ске оп­шти­не спро­ве­де­на је у Гим­на­зи­ји "Са­ва Шу­ма­но­вић" и Тех­нич­кој шко­ли "Ни­ко­ла Те­сла", уз ан­га­жо­ва­ње при­пад­ни­ка по­ли­ци­је из Срем­ске Ми­тро­ви­це и Ши­да.

djaci

 Сам про­грам ре­а­ли­зо­ван је у три де­ла, кроз пре­да­ва­ње уче­ни­ци­ма, за­јед­нич­ки са­ста­нак на­став­нич­ког Ве­ћа са ин­спек­то­ри­ма по­ли­ци­је и ро­ди­тељ­ски са­ста­нак. Кроз ова­кав на­чин пре­до­че­не су ак­тив­но­сти по­ли­ци­је ко­ја је на по­се­бан на­чин об­у­че­на за рад са ма­ло­лет­ни­ци­ма и чи­ји ин­спек­то­ри по­се­ду­ју "ли­цен­це" за ова­кво спе­ци­фич­но ан­га­жо­ва­ње. Уз са­гла­сност ди­рек­то­ра Тех­нич­ке шко­ле Јо­ве Дре­зге, ваш ре­пор­тер при­су­ство­вао је ре­а­ли­за­ци­ји ак­ци­је ко­ју су одр­жа­ли при­пад­ни­ци по­ли­ци­је Дра­го Не­ди­мо­вић и Ве­ли­бор Стан­ко­вић, док је ко­ор­ди­на­тор био Мир­ко Ђу­кић из по­ли­циј­ске ста­ни­це у Ши­ду.

РО­ДИ­ТЕЉ­СКЕ ПА­ТРО­ЛЕ...
Сво­је гле­да­ње на ак­ци­ју По­ли­ци­ја у ло­кал­ној за­јед­ни­ци обра­зло­жио је Дра­го Не­ди­мо­вић, ин­спек­тор на ли­ни­ји ма­ло­лет­нич­ког кри­ми­на­ли­те­та: "Ми­сли­мо да овим на­шим "дру­же­њи­ма" по­ку­ша­мо да ани­ми­ра­мо шко­ле, на­став­ни­ке, а по­себ­но ро­ди­те­ље ко­ји су за­по­ста­ви­ли сво­ју де­цу у вас­пи­та­њу" пре­ма на­шим по­да­ци­ма. По­зи­ва­мо их у "ро­ди­тељ­ске па­тро­ле" да са на­ма, од­но­сно ци­вил­ним или уни­фор­ми­са­ним при­пад­ни­ци­ма по­ли­ци­је то­ком ви­кен­да по­се­те ме­ста где се њи­хо­ва де­ца оку­пља­ју и ви­де шта ра­де ка­да ни­су код ку­ћа.

...А РО­ДИ­ТЕ­ЉИ ОД­БИ­ЛИ
Спро­ве­де­ну ак­тив­ност у Тех­нич­кој шко­ли оце­нио је ди­рек­тор Јо­во Дре­зга:

"У су­шти­ни је то по­зи­тив­на ак­ци­ја и до­бар на­чин да се ус­по­ста­ви кон­такт са ро­ди­те­љи­ма, чи­ји је од­зив био со­ли­дан, али су они на­мет­ну­ли сво­ју ви­зи­ју ка­ко ви­де ту про­бле­ма­ти­ку. У прин­ци­пу смо за­до­вољ­ни са без­бед­но­сном си­ту­а­ци­јом, јер до са­да ни­смо има­ли ве­ћих про­бле­ма код ма­ло­лет­нич­ке де­лин­квен­ци­је. Са­рад­ња са по­ли­ци­јом мо­же да се по­бољ­ша кроз над­гле­да­ња шко­ла, док су ро­ди­те­љи ипак од­би­ли пред­лог да се укљу­че у па­тро­ле јер их је "сра­мо­та" да кон­тро­ли­шу сво­ју де­цу.