УСКО­РО У НА­ШОЈ ОП­ШТИ­НИ

У на­шој Оп­шти­ни јед­ном ме­сеч­но се ор­га­ни­зу­је са­ста­нак Ак­ти­ва струч­них са­рад­ни­ка: пе­да­го­га, пси­хо­ло­га и де­фек­то­ло­га, а у ци­љу раз­ме­не ис­ку­ста­ва и са­рад­ње.

УДРУ­ЖЕ­ЊЕ ПЕ­ДА­ГО­ГА И ПСИ­ХО­ЛО­ГА

Заједно смо јачиУ на­шој Оп­шти­ни јед­ном ме­сеч­но се ор­га­ни­зу­је са­ста­нак Ак­ти­ва струч­них са­рад­ни­ка: пе­да­го­га, пси­хо­ло­га и де­фек­то­ло­га, а у ци­љу раз­ме­не ис­ку­ста­ва и са­рад­ње.

На че­лу Ак­ти­ва се на­ла­зи Би­ља­на Бе­ше­вић, пе­да­гог у ОШ "Срем­ски фронт" у Ши­ду, а ми смо за­бе­ле­жи­ли је­дан њи­хов са­ста­нак одр­жан не­дав­но у Гим­на­зи­ји "Са­ва Шу­ма­но­вић".

Ка­ко нам је том при­ли­ком из­ја­ви­ла Је­ле­на Жив­ко­вић, пе­да­гог у ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" у Ши­ду, у пла­ну је осни­ва­ње Удру­же­ња струч­них са­рад­ни­ка на ни­воу шид­ске оп­шти­не, што би тре­ба­ло да до­при­не­се још бо­љем и ефи­ка­сни­јем ра­ду по­ме­ну­тих струч­ња­ка.