ИН­СПЕК­ТОР ИДЕ У ШКО­ЛУ

Ди­рек­то­ри шид­ских основ­них и сред­њих шко­ла оку­пи­ли су се на са­стан­ку 19. апри­ла са пред­став­ни­ци­ма ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. Пред­сед­ник оп­шти­не, Ми­та Авра­мов, по­же­лео им је успе­шан рад и за­вр­ше­так школ­ске го­ди­не с на­дом да не­ће би­ти пу­но по­на­вља­ча.

СА­СТА­НАК ДИ­РЕК­ТО­РА ШИД­СКИХ ОСНОВ­НИХ И СРЕД­ЊИХ ШКО­ЛА СА ПРЕД­СТАВ­НИ­ЦИ­МА ЛО­КАЛ­НЕ СА­МО­У­ПРА­ВЕ

Ди­рек­то­ри шид­ских основ­них и сред­њих шко­ла оку­пи­ли су се на са­стан­ку 19. апри­ла са пред­став­ни­ци­ма ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. Пред­сед­ник оп­шти­не, Ми­та Авра­мов, по­же­лео им је успе­шан рад и за­вр­ше­так школ­ске го­ди­не с на­дом да не­ће би­ти пу­но по­на­вља­ча.

- Су­ге­ри­шем да бла­го­вре­ме­но пла­ни­ра­те ва­ше ак­тив­но­сти, јер и ка­да до­но­си­мо пла­но­ве не ста­вља­мо тач­ку на њих већ за­рез. Ни­је ла­ко ис­фи­нан­си­ра­ти све по­тре­бе, али ка­да су де­ца у пи­та­њу мо­ра­мо да­ти све од се­бе - ре­као је пред­сед­ник Ми­та Авра­мов.

На­чел­ник Оп­штин­ске упра­ве Ром­ко Па­пу­га под­се­тио је при­сут­не да је на­кон ду­жег вре­ме­на у окви­ру оп­штин­ске упра­ве за дру­штве­не де­лат­но­сти у Ши­ду ис­по­што­ва­на оба­ве­за пре­ма основ­ном и сред­њем обра­зо­ва­њу и име­но­ван је про­свет­ни ин­спек­тор. Ову функ­ци­ју ће оба­вља­ти Слав­ко Цу­пер, шеф Од­се­ка за дру­штве­не де­лат­но­сти.
- Циљ ра­да ин­спек­то­ра је бо­ља са­рад­ња у обра­зо­ва­њу и кон­тро­ла ра­да. Кон­тро­лу ни­смо за­ми­сли­ли као на­чин за ка­жња­ва­ње, већ по­моћ у слу­ча­је­ви­ма ка­да утвр­ди­мо про­блем на ко­ји мо­же­мо ути­ца­ти - ис­та­као је Па­пу­га.

Дру­га тач­ка днев­ног ре­да би­ле су при­пре­ме за упис де­це у 2007/08. го­ди­ну. Ко­ор­ди­на­то­ри за ква­ли­фи­ка­ци­о­не ис­пи­те су­ге­ри­са­ли су да се по­све­ти па­жња код пра­вље­ња ли­ста же­ља где би тре­ба­ла би­ти са­рад­ња де­це, раз­ред­них ста­ре­ши­на, пе­да­го­га-пси­хо­ло­га али и ди­рек­то­ра сред­њих шко­ла. Сред­ње шко­ле тре­ба­ју "отво­ри­ти вра­та" да упо­зна­ју и де­цу и ро­ди­те­ље са мо­гућ­но­сти­ма обра­зо­ва­ња на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не. Шид­ски уче­ни­ци одав­но по­сти­жу до­бре ре­зул­та­те у на­став­ку шко­ло­ва­ња, што је од­раз до­бре осно­ве уте­ме­ље­не у Ши­ду.

ОП­ШТИН­СКИ КРОС НА ЈЕД­НО­ТИ
По пре­по­ру­ци Ми­ни­стар­ства про­све­те, ко­је је по­кро­ви­тељ и ор­га­ни­за­тор кро­са РТС дан кад се ор­га­ни­зу­ју так­ми­че­ња у шко­ла­ма тре­бао би би­ти не­рад­ни. ОШ "Срем­ски фронт" и "Бран­ко Ра­ди­че­вић" на школ­ским так­ми­че­њи­ма би­ра­ће по три нај­у­спе­шни­ја де­ча­ка и де­вој­чи­це из сва­ког раз­ре­да, а ма­ње шко­ле по два. Оп­штин­ско так­ми­че­ње ће се одр­жа­ти 17. ма­ја на игра­ли­шту "Јед­но­те". За­вр­шна так­ми­че­ња на ни­воу др­жа­ве до ок­то­бра.

У МА­ЈУ ПРО­ВЕ­РА
Већ у ма­ју про­свет­ни ин­спек­тор кре­ће у оби­ла­зак шко­ла ра­ди про­ве­ре кан­це­ла­риј­ског и пер­со­нал­ног по­сло­ва­ња. Нео­п­ход­но је при­ме­њи­ва­ти но­ве про­пи­се за рад­ни од­нос. Се­кре­та­ри шко­ла би се тре­ба­ли по­је­ди­нач­но спе­ци­ја­ли­зо­ва­ти за по­је­ди­не де­ло­ве ра­да - не­ко за пер­со­нал­не по­сло­ве, не­ко за кан­це­ла­риј­ске...