МА­ЛИ­ША­НИ ЖЕ­ЛЕ ДА УПО­ЗНА­ЈУ ПРО­ШЛОСТ

Од ове школ­ске 2006/07. го­ди­не у ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" у Ши­ду у из­бор­ној на­ста­ви, уче­ни­ци мо­гу да се опре­де­ле и за пред­мет На­род­на тра­ди­ци­ја ко­ји во­ди учи­те­љи­ца Љи­ља­на Ра­до­ва­но­вић. А да упо­зна­ју про­шлост, тра­ди­ци­ју и оби­ча­је, иза­бра­ло је два­де­се­так уче­

У ОСНОВ­НОЈ ШКО­ЛИ "БРАН­КО РА­ДИ­ЧЕ­ВИЋ" У ШИ­ДУ УСПЕ­ШАН РАД ИЗ­БОР­НЕ НА­СТА­ВЕ НА­РОД­НА ТРА­ДИ­ЦИ­ЈА

Малишани са учитељицом

Да се кроз игру и за­ба­ву нај­ви­ше на­у­чи, по­твр­ђу­је овај вид из­бор­не на­ста­ве ко­ји се ма­ли­ша­ни­ма ја­ко до­па­да, а по­др­жа­ва­ју га и њи­хо­ви ро­ди­те­љи

Од ове школ­ске 2006/07. го­ди­не у ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" у Ши­ду у из­бор­ној на­ста­ви, уче­ни­ци мо­гу да се опре­де­ле и за пред­мет На­род­на тра­ди­ци­ја ко­ји во­ди учи­те­љи­ца Љи­ља­на Ра­до­ва­но­вић. А да упо­зна­ју про­шлост, тра­ди­ци­ју и оби­ча­је, иза­бра­ло је два­де­се­так уче­ни­ка I/1 и I/2 раз­ре­да.

Оно што су упо­зна­ли, пре­зен­то­ва­ли су дру­ги­ма кроз при­год­не про­гра­ме. Јдан ве­о­ма успе­шан на­ступ и до­ста апла­у­за су до­би­ли из­во­де­ћи при­го­дан ре­ци­тал у Га­ле­ри­ји "Са­ва Шу­ма­но­вић", на ма­ни­фе­ста­ци­ји  "Ус­крс мог де­тињ­ства".

Не­гу­ју се тра­ди­ци­ја и оби­ча­ји кроз фол­клор, му­зи­ку, пе­сму и на дру­ге на­чи­не. За Бо­жић смо при­пре­ми­ли ка­ко се то нај­ра­до­сни­ји хри­шћан­ски пра­зник про­сла­вља у јед­ној по­ро­ди­ци, а за Ус­крс ре­ци­тал са при­год­ним пе­сма­ма пе­сни­ки­ње Ли­ди­је По­по­вић из ње­не збир­ке "Хва­ла ти Бо­же" - ка­же учи­те­љи­ца Љи­ља­на Ра­до­ва­но­вић.

deca2.jpgДа се кроз игру и за­ба­ву нај­ви­ше на­у­чи сва­ка­ко по­твр­ђу­је овај вид из­бор­не на­ста­ве ко­ји се ђа­ци­ма ја­ко до­па­да, а по­др­жа­ва­ју га и њи­хо­ви ро­ди­те­љи. Од на­ше са­го­вор­ни­це са­зна­је­мо и да су ма­ли­ша­ни пра­ви­ли лут­ке из вре­ме­на сво­јих ба­ка, на­у­чи­ли де­чи­је игре из про­шло­сти, ка­кви су оби­ча­ји за Вр­би­цу, учи­ли раз­не раз­бра­ја­ли­це, пра­ви­ли играч­ке од кром­пи­ра, упо­зна­ли се ка­ко из­гле­да вез, тка­ње...

- Осим оби­ча­ја за вер­ске пра­зни­ке, об­ра­ђу­је­мо и оби­ча­је ве­за­не за се­зон­ске по­љо­при­вред­не ра­до­ве. Пла­ни­ра­мо да об­ра­ди­мо кроз драм­ски при­каз оби­ча­је ве­за­не за бер­бу гро­жђа под на­зи­вом "Не­кад у Сре­му". Ја сам на­пи­са­ла текст за ту при­ли­ку. Би­ће ту и не­ких но­вих иде­ја - ка­же Љи­ља­на Ра­до­ва­но­вић.