НА ЈЕ­СЕН ДЕ­СЕ­ТО­РО ПР­ВА­ЧИ­ЋА

У окви­ру Деч­јег вр­ти­ћа "Је­ли­ца Ста­но­ву­ко­вић Ши­ља" из Ши­да ра­ди и оде­ље­ње у Ба­чин­ци­ма, ко­је ове го­ди­не оку­пља два­на­ест по­ла­зни­ка. У про­сто­ри­ја­ма основ­не шко­ле за­те­кли смо ма­ли­ша­не ка­ко с вас­пи­та­чи­цом Ни­ко­ли­ном Арам­ба­шић спре­ма­ју сво­је играч­ке.

КРЕ­А­ТИВ­НИ МА­ЛИ­ША­НИ У БА­ЧИН­ЦИ­МА

DecaУ окви­ру Деч­јег вр­ти­ћа "Је­ли­ца Ста­но­ву­ко­вић Ши­ља" из Ши­да ра­ди и оде­ље­ње у Ба­чин­ци­ма, ко­је ове го­ди­не оку­пља два­на­ест по­ла­зни­ка. У про­сто­ри­ја­ма основ­не шко­ле за­те­кли смо ма­ли­ша­не ка­ко с вас­пи­та­чи­цом Ни­ко­ли­ном Арам­ба­шић спре­ма­ју сво­је играч­ке.

У гру­пи се на­ла­зе ма­ли­ша­ни од 6 и 7 го­ди­на. Де­се­то­ро ће већ на је­сен по­ћи у пр­ви раз­ред, а дво­је још ове го­ди­не не­ма­ју ту оба­ве­зу. Је­се­њи шко­лар­ци ће би­ти: Дар­ко Бућ­ко, Те­о­до­ра Жан­плонг, Урош Зра­кић, Сте­фан и Ли­ви­ја Јо­ва­но­вић, Ми­ро­слав Нађ, За­гор­ка Си­мић, Ду­шан Сто­ја­но­вић и бли­зан­ци Не­над и Ни­ко­ла Пе­ри­шић. Тек иду­ће го­ди­не ме­ђу пр­ва­чи­ће ће се упи­са­ти Јо­ва­на Ђо­кић и Да­вид Јан­ко­вић.

То­ком крат­ког бо­рав­ка ме­ђу пред­школ­ци­ма уве­ри­ли смо се у њи­хо­ву кре­а­тив­ност. Зид школ­ског ход­ни­ка кра­си сли­ка ко­ју су на­пра­ви­ли с вас­пи­та­чи­цом, ле­пље­њем ко­ма­ди­ћа па­пир­них ма­ра­ми­ца.