РА­САД­НИК ЗНА­ЊА

Пу­них пет и по де­це­ни­ја Гим­на­зи­ја "Са­ва Шу­ма­но­вић" у Ши­ду да­је ге­не­ра­ци­ја­ма уче­ни­ка ве­о­ма бо­га­то зна­ње са ко­јим од­ла­зе на ви­ше шко­ле и фа­кул­те­те да би по­том по­ста­ли вр­сни струч­ња­ци нај­ра­зли­чи­ти­јих про­фи­ла од ко­јих су не­ки при­зна­ти и на дру­гим кон­ти

ГИМ­НА­ЗИ­ЈА "СА­ВА ШУ­МА­НО­ВИЋ" У ШИ­ДУ

Ов­де се сти­че бо­га­то зна­ње нео­п­ход­но за да­ље шко­ло­ва­ње. Мно­ги бив­ши уче­ни­ци Гим­на­зи­је да­нас су при­зна­ти струч­ња­ци у чи­та­вом све­ту

gimnazijaПу­них пет и по де­це­ни­ја Гим­на­зи­ја "Са­ва Шу­ма­но­вић" у Ши­ду да­је ге­не­ра­ци­ја­ма уче­ни­ка ве­о­ма бо­га­то зна­ње са ко­јим од­ла­зе на ви­ше шко­ле и фа­кул­те­те да би по­том по­ста­ли вр­сни струч­ња­ци нај­ра­зли­чи­ти­јих про­фи­ла од ко­јих су не­ки при­зна­ти и на дру­гим кон­ти­нен­ти­ма. И у на­ред­ном упи­сном ро­ку, Гим­на­зи­ја ће упи­са­ти 90 уче­ни­ка пр­вих раз­ре­да и 30 уче­ни­ка еко­ном­ског сме­ра. Шта оче­ку­је оне ко­ји се опре­де­ле да шко­ло­ва­ње на­ста­ве у овој обра­зов­ној уста­но­ви?

Реч је о Гим­на­зи­ји оп­штег сме­ра што зна­чи да су под­јед­на­ко за­сту­пље­ни дру­штве­ни и при­род­ни пред­ме­ти. Ту су и два ка­би­не­та ин­фор­ма­ти­ке, за­тим ка­би­не­ти хе­ми­је, фи­зи­ке и би­о­ло­ги­је. На рас­по­ла­га­њу је би­бли­о­те­ка са пре­ко 20 хи­ља­да књи­га не са­мо бе­ле­три­сти­ке већ и струч­них књи­га и ча­со­пи­са. У то­ку ове школ­ске го­ди­не смо ку­пи­ли се­дам но­вих ра­чу­на­ра, мул­ти­ме­ди­јал­ни про­јек­тор, те­ле­ви­зор, ДВД, лап топ и дру­га учи­ла - ис­ти­че ди­рек­тор Гим­на­зи­је, про­фе­сор Ду­шан Лу­кић.

Зна­ње ђа­ци­ма пре­но­се про­фе­со­ри са ви­со­ком струч­ном спре­мом ко­ји су стал­но при­сут­ни на за­јед­нич­ким и се­ми­на­ри­ма по пред­ме­ти­ма, ко­ји во­де и ван­на­став­не ак­тив­но­сти. На број­ним так­ми­че­њи­ма као што су по­кра­јин­ске, ре­пу­блич­ке, до­не­дав­но и са­ве­зна па и ме­ђу­на­род­на, уче­ни­ци до­но­се при­зна­ња. У по­след­ње две го­ди­не, уче­ни­ци су уче­ство­ва­ли у два кви­за на ТВ Но­ви Сад и јед­ном кви­зу ТВ Бе­о­град. Не­ки од бив­ших уче­ни­ка, а са­да сту­ден­ти су до­би­ли сти­пен­ди­је Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и стра­них фон­да­ци­ја...

gimnazija2Гим­на­зи­ја је шко­ла ко­ја при­пре­ма уче­ни­ке за да­ље шко­ло­ва­ње и за­то је она нај­бо­љи из­бор за оне ко­ји на­ме­ра­ва­ју да сту­ди­ра­ју. Из на­ше шко­ле су по­те­кли и ма­ги­стри и док­то­ри на­у­ка, про­фе­со­ри уни­вер­зи­те­та, а не­ки да­нас жи­ве и ра­де у Аустра­ли­ји, Аме­ри­ци и Ка­на­ди, а на­рав­но и мно­ги дру­ги вр­сни струч­ња­ци су оста­ли у овој сре­ди­ни и да­ли до­при­нос ње­ном раз­во­ју. Због ин­те­ре­со­ва­ња уче­ни­ка и њи­хо­вих ро­ди­те­ља, пре три го­ди­не смо уве­ли еко­ном­ски смер - ис­ти­че ди­рек­тор Лу­кић.

Ис­ти­че да ће сви ђа­ци за­вр­шних раз­ре­да основ­не шко­ле и њи­хо­ви ро­ди­те­љи би­ти упо­зна­ти са усло­ви­ма упи­са и обра­зо­ва­ња на тзв. "Да­ну отво­ре­них вра­та". Ова­кав су­срет је већ одр­жан у Ада­шев­ци­ма, би­ће ор­га­ни­зо­ван и у дру­гим ме­сним упра­ва­ма, а по­треб­не ин­фор­ма­ци­је се сва­ко­днев­но мо­гу до­би­ти у шко­ли. Уче­ни­ци при­пре­ма­ју број­не кул­тур­не ма­ни­фе­ста­ци­је у шко­ли, а укљу­че­ни су у рад КУД- и спорт­ских дру­шта­ва у оп­шти­ни. По­себ­на па­жња се по­све­ћу­је од­ла­сци­ма на екс­кур­зи­је по це­лој Ср­би­ји али и ино­стран­ству: Грч­ка, Ита­ли­ја, Ма­ђар­ска, Фран­цу­ска, Аустри­ја...