ОДР­ЖА­НО ТАК­МИ­ЧЕ­ЊЕ ИН­ФОР­МА­ТИ­ЧА­РА

Основ­на шко­ла "Бран­ко Ра­ди­че­вић" још јед­ном је би­ла до­ма­ћин школ­ским так­ми­че­њи­ма. Нај­бо­љи ин­фор­ма­ти­ча­ри оку­пи­ли су се 16. мар­та. По­ред уче­ни­ка ове шко­ле над­ме­та­ли су се и уче­ни­ци Основ­не шко­ле "Раст­ко Не­ма­њић-Све­ти Са­ва" из Но­ве Па­зо­ве, основ­не шко­ле "Ве

У ОСНОВ­НОЈ ШКО­ЛИ "БРАН­КО РА­ДИ­ЧЕ­ВИЋ"

Основ­на шко­ла "Бран­ко Ра­ди­че­вић" још јед­ном је би­ла до­ма­ћин школ­ским так­ми­че­њи­ма. Нај­бо­љи ин­фор­ма­ти­ча­ри оку­пи­ли су се 16. мар­та. По­ред уче­ни­ка ове шко­ле над­ме­та­ли су се и уче­ни­ци Основ­не шко­ле "Раст­ко Не­ма­њић-Све­ти Са­ва" из Но­ве Па­зо­ве, основ­не шко­ле "Ве­ра Ми­шче­вић" из Бе­ле­ги­ша, Основ­не шко­ле "Ми­лан Ха­џић" из Вој­ке и Основ­не шко­ле "Бо­шко Пал­ко­вље­вић Пин­ки" из Ста­ре Па­зо­ве.

Нај­у­спе­шни­ји су би­ли уче­ни­ци из Ши­да Ми­ро­слав Ла­зић, са 24 бо­да, Иван Су­шић, 18 бо­до­ва и Га­бри­јел Же­бић са 12 бо­до­ва. Мен­тор Ши­ђа­ни­ма је био про­фе­сор ин­фор­ма­ти­ке Зо­ран Ђу­рић Ка­та­но­вић.

Го­сти су још јед­ном ис­та­кли го­сто­љу­би­вост до­ма­ћи­на.