Школ­ски спорт

У дру­гом по­лу­го­ди­шту школ­ске 2006/07. на­ста­вље­на су так­ми­че­ња у окви­ру Олим­пиј­ских спорт­ских ига­ра уче­ни­ка Ре­пу­бли­ке Ср­би­је. И шид­ски ђа­ци су у то­ме уче­ство­ва­ли. У раз­го­во­ру с Мир­ја­ном Ба­ту­том, струч­ним са­рад­ни­ком за школ­ски спорт у Уста­но­ви за фи­зич­ку к

У ТО­КУ ОП­ШТИН­СКА ТАК­МИ­ЧЕ­ЊА

У дру­гом по­лу­го­ди­шту школ­ске 2006/07. на­ста­вље­на су так­ми­че­ња у окви­ру Олим­пиј­ских спорт­ских ига­ра уче­ни­ка Ре­пу­бли­ке Ср­би­је. И шид­ски ђа­ци су у то­ме уче­ство­ва­ли. У раз­го­во­ру с Мир­ја­ном Ба­ту­том, струч­ним са­рад­ни­ком за школ­ски спорт у Уста­но­ви за фи­зич­ку кул­ту­ру и спорт­ску ре­кре­а­ци­ју "Пар­ти­зан" Шид са­зна­је­мо ре­зул­та­те до­са­да­шњих так­ми­че­ња.

На оп­штин­ском так­ми­че­њу од­бој­ка­ша уче­ство­ва­ло је де­вет жен­ских и де­вет му­шких еки­па. У кон­ку­рен­ци­ји пи­о­ни­ра пр­во ме­сто осво­ји­ли су уче­ни­ци ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић", а пи­о­нир­ки уче­ни­це ОШ "Срем­ски фронт". Ме­ђу так­ми­ча­ри­ма сред­њих шко­ла би­ле су по две жен­ске и му­шке еки­пе. Пр­во ме­сто и за же­не и за му­шкар­це осво­ји­ли су пред­став­ни­ци гим­на­зи­је "Са­ва Шу­ма­но­вић" из Ши­да.

Оп­штин­ско пр­вен­ство у ма­лом фуд­ба­лу оку­пи­ло је де­сет жен­ских и де­сет му­шких еки­па. У кон­ку­рен­ци­ји де­ча­ка нај­бо­љи су би­ли пред­став­ни­ци ОШ "Бран­ко  Ра­ди­че­вић", а де­вој­чи­ца уче­ни­це ОШ "Фи­лип Ви­шњић" из Мо­ро­ви­ћа. Так­ми­че­ња се на­ста­вља­ју у ру­ко­ме­ту, стре­ља­штву, гим­на­сти­ци, атле­ти­ци, оп­штин­ском кро­су, кро­су РТС, ма­лом фуд­ба­лу за ни­же раз­ре­де основ­них шко­ла (ма­ле Олим­пиј­ске игре за уче­ни­ке И-ИВ раз­ре­да). Сва так­ми­че­ња по пла­ну би тре­ба­ла да се за­вр­ше до кра­ја ма­ја ме­се­ца.