РУ­СИ­ЈА И ПУ­ШКИН У ЂАЧ­КОЈ КЛУ­ПИ

На про­сла­ви би­ли при­сут­ни ата­ше за кул­ту­ру у ам­ба­са­ди Ру­си­је у Бе­о­гра­ду Олег Бул­да­ков са су­пру­гом, пред­сед­ник Оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов, пред­сед­ни­ца Ме­сне упра­ве Шид Ка­ти­ца Ви­јук и дру­ги.

ОБЕ­ЛЕ­ЖЕН ДАН ОСНОВ­НЕ ШКО­ЛЕ "БРАН­КО РА­ДИ­ЧЕ­ВИЋ" У ШИ­ДУ

На про­сла­ви би­ли при­сут­ни ата­ше за кул­ту­ру у ам­ба­са­ди Ру­си­је у Бе­о­гра­ду Олег Бул­да­ков са су­пру­гом, пред­сед­ник Оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов, пред­сед­ни­ца Ме­сне упра­ве Шид Ка­ти­ца Ви­јук и дру­ги.

osbranko.jpg

Свој дан 22. мај Св. Оца Ни­ко­ла­ја, ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" у Ши­ду обе­ле­жи­ла је при­год­ном ака­де­ми­јом у До­му кул­ту­ре 25. ма­ја са пре­ко сто­ти­ну уче­сни­ка у про­гра­му, број­ним го­сти­ма и по­се­ти­о­ци­ма.

Ове го­ди­не, про­грам про­сла­ве је кон­ци­пи­ран на те­му Ру­си­је од­но­сно Пу­шки­на па су та­ко уче­ни­ци пр­вог раз­ре­да ко­је је при­пре­ми­ла учи­те­љи­ца Љи­ља­на Ра­до­ва­но­вић, из­ве­ли драм­ски при­каз "Бај­ка о ри­ба­ру и ри­би­ци". Уз игру и ре­ци­тал су се пред­ста­ви­ли и уче­ни­ци под­руч­ног оде­ље­ња у Ку­ку­јев­ци­ма, ко­је је при­пре­ми­ла Би­ља­на То­до­ро­вић.

По­себ­ну па­жњу је при­ву­као при­каз Пу­шки­но­вог жи­во­та, а у овом драм­ском при­ка­зу је уче­ство­вао и хор шко­ле, а као го­сти уче­ни­ци ОШ "Вук Ка­ра­џић" из Ада­ше­ва­ца. Wих су при­пре­ми­ле на­став­ни­це Гор­да­на Но­ва­ко­вић Ста­ни­ву­ко­вић, Сне­жа­на Ла­зић и Сне­жа­на Ка­та­но­вић-Ђу­рић.

predstava.jpgУ шко­ли је отво­ре­на из­ло­жба уче­нич­ких ра­до­ва та­ко­ђе на те­му Ру­си­је, а одр­жа­на су и спорт­ска так­ми­че­ња, па је Дан шко­ле обе­ле­жен и у под­руч­ним оде­ље­њи­ма у Ги­бар­цу, Ба­чин­ци­ма и Ку­ку­јев­ци­ма.

Има­ли смо по­себ­ну част што нас је по­се­тио ата­ше за кул­ту­ру у ам­ба­са­ди Ру­си­је у Бе­о­гра­ду, го­спо­дин Олег Бул­да­ков са су­пру­гом, пред­сед­ник Оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов, пред­сед­ни­ца Ме­сне упра­ве Шид  Ка­ти­ца Ви­јук и дру­ги го­сти - ка­же Да­ли­бор Фар­баш, ди­рек­тор ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић", до­да­ју­ћи да су по­во­дом Да­на шко­ле до­де­ље­не и ју­би­лар­не на­гра­де за­по­сле­ни­ма те да се за­јед­нич­кој про­сла­ви обе­ле­жа­ва­ју­ћи свој дан при­дру­жи­ла и ОШ "Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај".