УРУ­ЧЕ­НЕ СВЕ­ТО­САВ­СКЕ НА­ГРА­ДЕ

Још јед­но пре­ле­по ве­че при­ре­ди­ли су нам чла­но­ви СКУД "Све­ти Са­ва". Чак је и спорт­ска Ха­ла у Ши­ду 27. ја­ну­а­ра би­ла пре­ма­ла за све за­ин­те­ре­со­ва­не

Још јед­но пре­ле­по ве­че при­ре­ди­ли су нам чла­но­ви СКУД "Све­ти Са­ва". Чак је и спорт­ска Ха­ла у Ши­ду 27. ја­ну­а­ра би­ла пре­ма­ла за све за­ин­те­ре­со­ва­не

 

Они ко­ји пра­те рад овог дру­штва зна­ју да ова­кав на­ступ ни­је слу­ча­јан, већ је по­сле­ди­ца уло­же­ног тру­да. Па, ко још ни­је ужи­вао гле­да­ју­ћи из­во­ђа­че фол­кло­ра "Све­тог Са­ве", не­ка то пр­вом при­ли­ком учи­ни и не­ће за­жа­ли­ти.

Им­пре­си­ван је био већ сам по­че­так све­ча­но­сти ка­да су из­во­ђа­чи фол­клор­ног ан­сам­бла от­пе­ва­ли тро­пар Све­том Са­ви. Слав­ски ко­лач су из­ло­ми­ли про­то­је­реј ста­вро­фор Ђор­ђе Во­ла­ре­вић, пред­сед­ник оп­шти­не Ми­та Авра­мов и ди­рек­тор Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра Ср­ђа­на Ма­ле­ше­вић. Ор­га­ни­за­то­ри ове ле­пе ве­че­ри би­ли су оп­шти­на Шид и Кул­тур­но-обра­зов­ни цен­тар.

Бе­се­ду о Све­том Са­ви про­чи­тао је ве­ро­у­чи­те­ље Ни­ко­ла Гво­зде­но­вић. А за из­у­зет­не ре­зул­та­те у обла­сти­ма ко­је су за­сту­пље­не школ­ским про­гра­мом до­де­ље­не су Све­то­сав­ске на­гра­де. Ово­го­ди­шњи до­бит­ни­ци су: уче­ни­це ше­стог раз­ре­да ОШ "Вук Ка­ра­џић", под­руч­на шко­ла Ва­ши­ца Ми­ља­на Мар­ко­вић и Ми­ља­на Стој­ко­вић, Ми­лош Ми­чић, уче­ник 8. раз­ре­да и Алек­сан­дра Ма­тић, уче­ни­ца 6. раз­ре­да ОШ "Срем­ски фронт", На­та­ша Гу­тић, уче­ни­ца 8. раз­ре­да ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић", као и уче­ни­ца 4. раз­ре­да гим­на­зи­је "Са­ва Шу­ма­но­вић" Не­ве­на Че­лић и Алек­сан­дра Мер­да­но­вић.

За из­у­зе­тан до­при­нос и за­слу­ге за рад СКУД "Све­ти Са­ва" до­де­ље­не су Све­то­сав­ске пла­ке­те Ми­ти Авра­мо­ву, јед­ном од осни­ва­ча дру­штва и не­ка­да­шњем из­во­ђа­чу, Ми­ли­ци Не­шко­вић, Сан­дри Илић и Дар­ку Га­ло­њи. Та­ко­ђе, до­де­ље­не су и из­во­ђа­чи­ма за­хвал­ни­це за де­се­то­го­ди­шњи и пе­то­го­ди­шњи рад.

Сем чла­но­ва СКУД "Све­ти Са­ва" у про­гра­му је уче­ство­вао и КУД Ко­ста Абра­ше­вић из Бач­ке Па­лан­ке, осно­ван 1976. и ко­ји је у свом 30-го­ди­шњем по­сто­ја­њу осво­јио број­не на­гра­де. По­се­ти­о­ци ни­су ште­де­ли чла­но­ве да апла­у­зом по­здра­ве го­сте, али ипак из­у­зет­но је би­ло апла­у­ди­ра­ње "на­шем Све­том Са­ви", па се кон­церт за­вр­шио са не­ко­ли­ко из­ла­за­ка на бис.