РИ­ЗНИ­ЦА ПИ­СА­НЕ РЕ­ЧИ

Не­дав­на про­сла­ва 55. го­ди­шњи­це Књи­жев­ног клу­ба "Фи­лип Ви­шњић" из Ши­да би­ла је при­ли­ка да се са­гле­да де­лат­ност јед­не од нај­ста­ри­јих ин­сти­ту­ци­ја из обла­сти кул­ту­ре и књи­жев­но­сти у на­шој оп­шти­ни. Осно­ван да­ле­ке 1952. го­ди­не при гим­на­зи­ји у Ши­ду

ВИ­ШЕ ОД ПО­ЛА ВЕ­КА КЊИ­ЖЕВ­НОГ КЛУ­БА "ФИ­ЛИП ВИ­ШЊИЋ" ИЗ ШИ­ДА

Из­да­ња ко­ја су штам­па­на у про­те­клих 55 го­ди­на с пра­вом свр­ста­ва­ју Књи­жев­ни клуб "Фи­лип Ви­шњић" у пра­ву ри­зни­цу кул­тур­ног и ли­те­рар­ног ства­ра­ла­штва у на­шој оп­шти­ни

knjizevnost.jpgНе­дав­на про­сла­ва 55. го­ди­шњи­це Књи­жев­ног клу­ба "Фи­лип Ви­шњић" из Ши­да би­ла је при­ли­ка да се са­гле­да де­лат­ност јед­не од нај­ста­ри­јих ин­сти­ту­ци­ја из обла­сти кул­ту­ре и књи­жев­но­сти у на­шој оп­шти­ни. Осно­ван да­ле­ке 1952. го­ди­не при гим­на­зи­ји у Ши­ду, ко­ја је но­си­ла име ве­ли­ког на­род­ног пе­сни­ка и три­бу­на у по­чет­ку је де­ло­вао као књи­жев­на за­јед­ни­ца исто­и­ме­ног Кул­тур­но-пр­о­свет­ног дру­штва.

Го­во­ре­ћи о исто­ри­ја­ту јед­ног од нај­ста­ри­јих књи­жев­них клу­бо­ва у Сре­му но­ви­нар и књи­жев­ник Све­ти­слав Не­на­до­вић је са ду­жним по­што­ва­њем про­чи­тао име­на пр­вих ру­ко­во­ди­ла­ца и чла­но­ва овог клу­ба. Име­на: Ву­ка Ћо­сић, Па­вле Ра­до­је­вић, Дра­го­љуб Ста­ни­шић, Вла­ди­мир Ни­тић, Мир­ја­на Кор­дић, Јел­ка Пе­рун­ски, Иван Сло­бо­да, Рад­ми­ла Мер­да­но­вић, Бо­жи­дар Жу­нић, Ди­ми­три­је Та­то­ми­ро­вић, Ми­ло­рад Ша­рац, Ду­шан Ја­го­дин, Сла­ви­ца Ку­ла­ча­нин, Ана Мах­xик и дво­ји­ца љу­ди ко­ји су би­ли за­ду­же­ни за де­ло­ва­ње књи­жев­не за­јед­ни­це, Ра­до­ван Ђур­чић и Ми­лен­ко То­мо­вић оста­ће упи­са­на злат­ним сло­ви­ма у ана­ли­ма овог клу­ба, исто као и ауто­ра збор­ни­ка про­зе и по­е­зи­је под на­зи­вом "На ра­стан­ку" Јо­ва­на Ба­би­ћа, Је­ле­не Бо­ље­вић, Мир­ја­не Пре­сеч­ко­вић, Алек­сан­дра Сај­ков­ског, Све­ти­сла­ва Не­на­до­ви­ћа и Ми­тра Ми­ја­то­ви­ћа.

Ше­зде­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка клуб је на­ста­вио де­лат­ност у окви­ру но­во­сад­ског Клу­ба умет­но­сти да би пу­ну афир­ма­ци­ју сте­као пре­ко но­во­сад­ске "Три­би­не", "Мла­до­сти", "Књи­жев­них но­ви­на", "По­ле­та", "По­кре­та" и дру­гих ча­со­пи­са.

У ка­сни­јем пе­ри­о­ду клуб де­лу­је у окви­ру Кул­тур­ног про­гра­ма Ра­дио Ши­да, На­род­не би­бли­о­те­ке "Све­то­зар Мар­ко­вић", Га­ле­ри­је сли­ка "Са­ва Шу­ма­но­вић", На­род­ног уни­вер­зи­те­та "Ни­ко­ла Вла­шки", До­ма мла­дих "Иво Ло­ла Ри­бар" и дру­гих кул­тур­них ин­сти­ту­ци­ја у оп­шти­ни и ши­ре.guslar.jpgОд 1992. го­ди­не по­чи­ње бо­га­та из­да­вач­ка де­лат­ност. У том пе­ри­о­ду об­ја­вље­но је пре­ко 50 књи­га чи­ји су ауто­ри углав­ном би­ли шид­ски пе­сни­ци и књи­жев­ни­ци.

Са­мо у овој го­ди­ни пла­ни­ра­но је из­да­ва­ње 20 на­сло­ва од ко­јих су не­ки већ угле­да­ли све­тло да­на као што су пр­ви том ро­ма­на "Си­га" и збир­ка пе­са­ма "Ша­лом зби­ља" књи­жев­ни­ка Ђор­ђа Ја­ња­то­ви­ћа, Збор­ник ху­мо­ри­стич­ких за­пи­са Ђор­ђа Мар­ко­ви­ћа и др. Из­да­ња ко­ја су у окви­ру овог клу­ба штам­па­на у про­те­клих 55 го­ди­на са пра­вом свр­ста­ва­ју Књи­жев­ни клуб "Фи­лип Ви­шњић" из Ши­да у пра­ву ри­зни­цу кул­тур­ног и ли­те­рар­ног ства­ра­ла­штва у на­шој оп­шти­ни.

Из­да­ња ко­је је овај клуб при­пре­мио за ову го­ди­ну ја­сно ка­зу­ју да ће и на­ред­ни пе­ри­од би­ти обе­ле­жен де­ли­ма ауто­ра са овог под­не­бља ко­ји де­лу­ју у окви­ру Књи­жев­ног клу­ба "Фи­лип Ви­шњић" из Ши­да.Исто­вре­ме­но са про­сла­вом 55. го­ди­шњи­це по­сто­ја­ња и ра­да овог клу­ба обе­ле­же­на је 50. го­ди­шњи­ца об­ја­вље­них књи­га у из­да­њу овог клу­ба као и 10. го­ди­шњи­ца ча­со­пи­са "Књи­жев­ни су­сре­ти" ко­ји та­ко­ђе из­ла­зи у из­да­њу овог књи­жев­ног клу­ба.