БР­ДО ПЛА­СТИЧ­НИХ ФЛА­ША

Уче­ни­ци Основ­не шко­ле "Срем­ски фронт" са сво­јим на­став­ни­ци­ма ор­га­ни­зо­ва­ли су по­чет­ком ју­на ак­ци­ју са­ку­пља­ња пла­стич­них фла­ша. У до­го­во­ру са ЈКП "Стан­дард" при­ку­пље­не бо­це су од­ве­зе­не 4. ју­на.

АК­ЦИ­ЈА У ОСНОВ­НОЈ ШКО­ЛИ "СРЕМ­СКИ ФРОНТ" У ШИ­ДУ

osfront.jpg

Уче­ни­ци Основ­не шко­ле "Срем­ски фронт" са сво­јим на­став­ни­ци­ма ор­га­ни­зо­ва­ли су по­чет­ком ју­на ак­ци­ју са­ку­пља­ња пла­стич­них фла­ша. У до­го­во­ру са ЈКП "Стан­дард" при­ку­пље­не бо­це су од­ве­зе­не 4. ју­на.

Са­ку­пље­но је 4500 при­ме­ра­ка пла­стич­не ам­ба­ла­же, а ми смо за­бе­ле­жи­ли објек­ти­вом на­шег фо­то­а­па­ра­та уче­сни­ке ак­ци­је. У при­ку­пља­њу су у пр­вом де­лу ак­ци­је уче­ство­ва­ли уче­ни­ци V1,V3 и VII2 раз­ре­да, са раз­ред­ним ста­ре­ши­на­ма Ве­ром и Ду­шком Ба­шић и Мла­де­ном Ђор­ђи­ћем.