ПАРК ЗРА­ЧИ ЛЕ­ПО­ТОМ

Ова­ко ле­пим пар­ком рет­ко ко се мо­же по­хва­ли­ти. У вре­ме не­сно­сних вру­ћи­на Ер­де­ви­ча­ни има­ју ме­сто где се, са­свим си­гур­но, мо­гу ле­по скло­ни­ти и од­мо­ри­ти. А да би уго­ђај био пот­пун нео­п­ход­но је парк ре­дов­но чи­сти­ти. За одр­жа­ва­ње чи­сто­ће за­ду­же­на је Гор­да­на

ЕР­ДЕ­ВИК

park.jpg

 Ова­ко ле­пим пар­ком рет­ко ко се мо­же по­хва­ли­ти. У вре­ме не­сно­сних вру­ћи­на Ер­де­ви­ча­ни има­ју ме­сто где се, са­свим си­гур­но, мо­гу ле­по скло­ни­ти и од­мо­ри­ти. А да би уго­ђај био пот­пун нео­п­ход­но је парк ре­дов­но чи­сти­ти. За одр­жа­ва­ње чи­сто­ће за­ду­же­на је Гор­да­на Ви­да­ко­вић ко­ју смо за­те­кли на де­лу.