ВЕ­РА ЗА­ШТИ­ТИ­ЛА СВО­ЈЕ ПО­ВР­ЋЕ

Пре­ко по­треб­не па­да­ви­не овог про­ле­ћа ипак су сти­гле и по­го­ду­ју ка­ко ра­тар­ским та­ко и по­вр­тар­ским кул­ту­ра­ма. Уче­ста­ле ки­ше и пе­ри­од то­плог вре­ме­на по­го­ду­ју раз­во­ју обо­ље­ња код би­ља­ка, ко­ји­ма пре­ти и на­пад ште­то­чи­на па их тре­ба за­шти­ти­ти.

prskanje.jpg

 Пре­ко по­треб­не па­да­ви­не овог про­ле­ћа ипак су сти­гле и по­го­ду­ју ка­ко ра­тар­ским та­ко и по­вр­тар­ским кул­ту­ра­ма. Уче­ста­ле ки­ше и пе­ри­од то­плог вре­ме­на по­го­ду­ју раз­во­ју обо­ље­ња код би­ља­ка, ко­ји­ма пре­ти и на­пад ште­то­чи­на па их тре­ба за­шти­ти­ти.

У Ги­бар­цу смо у ба­шти за­те­кли Ве­ру Те­шић ка­ко пр­ска сво­је по­вр­ће, а ка­ко ка­же и ове го­ди­не на кром­пи­ру су при­сут­не бу­бе - кром­пи­ро­ва зла­ти­ца.