"Мла­ди у ује­ди­ње­ној Евро­пи"

У пр­вој по­ло­ви­ни де­цем­бра про­шле го­ди­не у Сло­вач­кој у гра­до­ви­ма Ху­ме­но и Мед­зи­ла­бор­ци, одр­жан је ме­ђу­на­род­ни су­срет "Мла­ди у ује­ди­ње­ној Евро­пи" у окви­ру про­јек­та Европ­ске уни­је о бо­љем упо­зна­ва­њу и са­рад­њи при­пад­ни­ка ма­њин­ских за­јед­ни­ца.

ОМЛА­ДИН­СКЕ АК­ТИВ­НО­СТИ

На су­сре­ту "Мла­ди у ује­ди­ње­ној Евро­пи" у Сло­вач­кој, бо­ра­ви­ла и на­ша су­гра­ђан­ка На­та­ша Цир­ба

У пр­вој по­ло­ви­ни де­цем­бра про­шле го­ди­не у Сло­вач­кој у гра­до­ви­ма Ху­ме­но и Мед­зи­ла­бор­ци, одр­жан је ме­ђу­на­род­ни су­срет "Мла­ди у ује­ди­ње­ној Евро­пи" у окви­ру про­јек­та Европ­ске уни­је о бо­љем упо­зна­ва­њу и са­рад­њи при­пад­ни­ка ма­њин­ских за­јед­ни­ца.

На су­сре­ту је уче­ство­ва­ло 60-так мла­дих од 25 го­ди­на жи­во­та и то Ру­си­ни из Сло­вач­ке, Лу­жич­ки Ср­би из Не­мач­ке. Мо­рав­ци из Че­шке, Ру­си­ни и Укра­јин­ци из Хр­ват­ске, те Ру­си­ни из Ср­би­је од­но­сно Вој­во­ди­не, док ни­су би­ли при­сут­ни мла­ди из Тур­ске.

Из Вој­во­ди­не су би­ли мла­ди из Ру­ског Кр­сту­ра, Ку­цу­ре, Ђур­ђе­ва, Вр­ба­са, Но­вог Са­да и Ши­да, укуп­но осмо­ро, а ме­ђу њи­ма и на­ша су­гра­ђан­ка На­та­ша Цир­ба, ко­ја нам је пре­не­ла ути­ске са су­сре­та.

- Сва­ког да­на при­пад­ни­ци јед­не на­ци­о­нал­не за­јед­ни­це су пред­ста­вља­ли сво­ју кул­ту­ру, тра­ди­ци­ју и оби­ча­је пу­тем сво­је­вр­сних се­ми­на­ра кроз пе­ва­ње, игру... Сва­ко је из­ла­гао на свом ма­тер­њем је­зи­ку, а ка­да је за­тре­ба­ло, раз­го­ва­ра­ли смо и на ен­гле­ском је­зи­ку. Циљ је да би се бо­ље упо­зна­ли и од­ла­зи­ли на фе­сти­ва­ле јед­ни код дру­гих и скла­па­ли при­ја­тељ­ства. По­след­њег да­на бо­рав­ка смо одр­жа­ли за­јед­нич­ки про­грам од­но­сно кон­церт - ка­же На­та­ша Цир­ба, до­да­ју­ћи да је би­ло и до­ста вре­ме­на да се упо­зна­ју кул­тур­но исто­риј­ске зна­ме­ни­то­сти кра­ја у ко­јем су бо­ра­ви­ли, а по­се­ти­ли су и Га­ле­ри­ју по­зна­тог Ен­ди­ја Вор­хо­ла.

Мла­ди из сва­ке од зе­ма­ља, раз­ме­ни­ли су ме­ђу со­бом и ЦД са пе­сма­ма и игра­ма, но­ви­не ко­је из­ла­зе у њи­хо­вим зе­мља­ма на ма­тер­њем је­зи­ку, пла­ка­те по­зо­ри­шних пред­ста­ва и слич­но. При­ја­тељ­ства су ус­по­ста­вље­на, а за оче­ки­ва­ти је да ће би­ти и кул­тур­на са­рад­ња и да ће су­сре­та би­ти још у су­срет ује­ди­ње­ној Евро­пи.