ОШ "Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај"

За­вр­ше­так пр­вог по­лу­го­ди­шта у Основ­ној шко­ли "Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај" у Ши­ду обе­ле­жен је при­ред­бом уче­ни­ка у ле­по де­ко­ри­са­ној школ­ској са­ли, ко­ју су ис­пу­ни­ли уче­ни­ци, ро­ди­те­љи, пен­зи­о­ни­са­ни рад­ни­ци и дру­ги го­сти, ко­је су по­здра­ви­ли ди­рек­тор шко­ле Сл

За­вр­ше­так пр­вог по­лу­го­ди­шта у Основ­ној шко­ли "Јо­ван Јо­ва­но­вић Змај" у Ши­ду обе­ле­жен је при­ред­бом уче­ни­ка у ле­по де­ко­ри­са­ној школ­ској са­ли, ко­ју су ис­пу­ни­ли уче­ни­ци, ро­ди­те­љи, пен­зи­о­ни­са­ни рад­ни­ци и дру­ги го­сти, ко­је су по­здра­ви­ли ди­рек­тор шко­ле Слав­ко Ба­бић и се­кре­тар Цр­ве­ног кр­ста Дра­ги­ца Да­бић.

Ка­ко се са за­вр­шет­ком пр­вог по­лу­го­ди­шта по­ду­да­ра и за­вр­ше­так ка­лен­дар­ске го­ди­не, би­ла је ово при­ли­ка да се де­ци уру­че по­кло­ни Де­да Мра­за. Па­ке­ти­ће за де­цу са по­себ­ним по­тре­ба­ма обез­бе­дио је Цр­ве­ни крст Шид у окви­ру про­гра­ма пси­хо­со­ци­јал­не по­др­шке. До­на­то­ри су би­ли Ме­ђу­на­род­на фе­де­ра­ци­ја Цр­ве­ног кр­ста и швај­цар­ска Ор­га­ни­за­ци­ја за раз­вој и са­рад­њу.