Школ­ска сла­ва Све­ти Са­ва

Тра­ди­ци­о­нал­но је у шко­ли "Срем­ски фронт" у Ши­ду обе­ле­же­на школ­ска сла­ва Све­ти Са­ва. У сла­ву пр­вог срп­ског ар­хи­е­пи­ско­па и про­све­ти­те­ља, уче­ни­ци и њи­хо­ви на­став­ни­ци уло­жи­ли су труд, во­љу и же­љу да сво­ју сла­ву обе­ле­же на до­сто­јан­ствен на­чин. Ор­га­ни­зо­ва­

ОШ "СРЕМ­СКИ ФРОНТ" ШИД

Тра­ди­ци­о­нал­но је у шко­ли "Срем­ски фронт" у Ши­ду обе­ле­же­на школ­ска сла­ва Све­ти Са­ва. У сла­ву пр­вог срп­ског ар­хи­е­пи­ско­па и про­све­ти­те­ља, уче­ни­ци и њи­хо­ви на­став­ни­ци уло­жи­ли су труд, во­љу и же­љу да сво­ју сла­ву обе­ле­же на до­сто­јан­ствен на­чин. Ор­га­ни­зо­ва­ни у ти­мо­ве, уче­ство­ва­ли су уче­ни­ци ра­зних сек­ци­ја: драм­ске, ре­ци­та­тор­ске, ли­ков­не, тех­нич­ке, сек­ци­је за исто­ри­ју, као и оба хо­ра шко­ле (хор ни­жих и хор ви­ших раз­ре­да шко­ле).

Том при­ли­ком по­хва­ље­ни су уче­ни­ци до­бит­ни­ци оп­штин­ске Све­то­сав­ске на­гра­де - Ми­лош Ми­ћић и Алек­сан­дра Ма­тић.Та­ко­ђе су уру­че­не при­год­не на­гра­де уче­ни­ци­ма ко­ји су у са­рад­њи са ве­ро­у­чи­те­љем и на­став­ни­ком тех­нич­ког обра­зо­ва­ња из­ра­ди­ли пре­ле­пе ма­ке­те срп­ских цр­ка­ва и ма­на­сти­ра. Све­ти Са­ве је био во­ђа и учи­тељ пу­та ко­ји во­ди у жи­вот. На­ши уче­сни­ци су то схва­ти­ли, по­шту­ју и по­што­ва­ће ње­го­во де­ло.