Оп­штин­ско так­ми­че­ње ре­ци­та­то­ра

Оп­штин­ско так­ми­че­ње ре­ци­та­то­ра уче­ни­ка основ­них шко­ла и гим­на­зи­је, у ор­га­ни­за­ци­ји Кул­тур­но обра­зов­ног цен­тра Шид, под по­кро­ви­тељ­ством оп­шти­не Шид, одр­жа­но је 12. и 13. фе­бру­а­ра у са­ли До­ма мла­дих. Так­ми­че­ње се од­ви­ја­ло у три гру­пе - за уче­ни­ке од пр­в

Оп­штин­ско так­ми­че­ње ре­ци­та­то­ра уче­ни­ка основ­них шко­ла и гим­на­зи­је, у ор­га­ни­за­ци­ји Кул­тур­но обра­зов­ног цен­тра Шид, под по­кро­ви­тељ­ством оп­шти­не Шид, одр­жа­но је 12. и 13. фе­бру­а­ра у са­ли До­ма мла­дих. Так­ми­че­ње се од­ви­ја­ло у три гру­пе - за уче­ни­ке од пр­вог до че­твр­тог раз­ре­да основ­них шко­ла, од пе­тог до осмог и за гим­на­зи­јал­це.

Жи­ри у са­ста­ву: Гор­да­на Фи­ли­по­ви­ћа на­став­ник срп­ског је­зи­ка (пред­сед­ник), Ла­ти­на­ка Је­лић, на­став­ник ру­ског је­зи­ка и Цве­тин Ани­чић, ре­жи­сер ни­је имао лак за­да­так. Ипак, њи­хо­вом од­лу­ком од­ла­зак на зон­ско так­ми­че­ње у Ста­ру Па­зо­ву за­слу­жи­ли су у ка­те­го­ри­ји од пр­вог до че­твр­тог раз­ре­да: Ми­ла­на Ра­до­ва­но­вић, ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" Шид (пр­ви раз­ред), Не­ма­ња Пре­сеч­ко­вић, ОШ "Срем­ски фронт" (тре­ћи раз­ред), Иси­до­ра Сре­мац, ОШ "Вук Ка­ра­џић" Илин­ци (тре­ћи раз­ред), Ва­ња Ко­ва­че­вић, ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" (че­твр­ти раз­ред), Бо­јан Дво­ра­нац, ОШ "Фи­лип Ви­шњић" Ви­шњи­ће­во (че­твр­ти раз­ред) и Ми­ља­на Чу­бри­ло, ОШ "Фи­лип Ви­шњић" Мо­ро­вић (че­твр­ти раз­ред).

Осам нај­у­спе­шни­јих ре­ци­та­то­ра ви­ших раз­ре­да основ­них шко­ла су: Го­ран Ду­ми­тро­вић, ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" (пе­ти раз­ред), Је­ле­на Пеј­чић, Кул­тур­но обра­зов­ни цен­тар (ше­сти раз­ред), Мар­ко Бур­ћак, ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" (ше­сти раз­ред), Јо­ва­на Жди­њак, Кул­тур­но обра­зов­ни цен­тар (сед­ми раз­ред), Ја­ро­слав Ку­чи­ња, ОШ "Са­ва Шу­ма­но­вић" Ер­де­вик (сед­ми раз­ред), Љу­би­ца Ђу­рић ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" Ку­ку­јев­ци (сед­ми раз­ред) Ти­ја­на Ми­лу­ти­но­вић, ОШ "Вук Ка­ра­џић" Ада­шев­ци (осми раз­ред) и Пре­драг Тер­зић, ОШ "Срем­ски фронт" (осми раз­ред).

На зон­ско так­ми­че­ње ре­ци­та­то­ра под на­зи­вом "Пе­сни­че на­ро­да мог" у Ста­рој Па­зо­ви пла­си­ра­ли су се и уче­ни­ци гим­на­зи­је "Са­ва Шу­ма­но­вић" из Ши­да: Вла­дан Пе­рић (дру­ги раз­ред), Ми­ли­ца Би­бић (пр­ви раз­ред), Де­а­на То­мић (дру­ги раз­ред) и Ма­ја Осто­јић (че­твр­ти раз­ред).