ОШ "ВУК КА­РА­ЏИЋ" У АДА­ШЕВ­ЦИ­МА И ВА­ШИ­ЦИ

Од по­чет­ка ок­то­бра про­шле го­ди­не, уче­ни­ци ОШ "Вук Ка­ра­џић" у Ада­шев­ци­ма и Ва­ши­ци има­ли су мо­гућ­ност да у из­бор­ном про­гра­му по пр­ви пут иза­бе­ру пред­мет "Про­је­кат гра­ђа­нин". За овај пред­мет се од­лу­чи­ло по два­де­се­так уче­ни­ка у Ада­шев­ци­ма и то­ли­ко у Ва­ши­ци,

 direktorica.jpgОд по­чет­ка ок­то­бра про­шле го­ди­не, уче­ни­ци ОШ "Вук Ка­ра­џић" у Ада­шев­ци­ма и Ва­ши­ци има­ли су мо­гућ­ност да у из­бор­ном про­гра­му по пр­ви пут иза­бе­ру пред­мет "Про­је­кат гра­ђа­нин". За овај пред­мет се од­лу­чи­ло по два­де­се­так уче­ни­ка у Ада­шев­ци­ма и то­ли­ко у Ва­ши­ци, а из­ла­же га про­фе­со­ри­ца исто­ри­је Би­ља­на Ла­зић.

- У пр­вом по­лу­го­ђу су се уче­ни­ци упо­зна­ли са ма­те­ри­ја­лом и тим­ским ра­дом али и са функ­ци­о­ни­са­њем ор­га­на у др­жа­ви од­но­сно по­де­лу на за­ко­но­дав­не, из­вр­шне и суд­ске ор­га­не као и ораг­не од ло­кал­ног до ре­пу­блич­ког ни­воа. Циљ је уоча­ва­ње про­бле­ма у дру­штву, при­ку­пља­ње по­да­та­ка, за­тим ко је за­ду­жен да про­блем ре­ши те пред­лог ме­ра за ре­ша­ва­ње - ка­же про­фе­сор­ка Би­ља­на Ла­зић, до­да­ју­ћи да уче­ни­ци овај из­бор­ни пред­мет има­ју јед­ном сед­мич­но, а оце­њи­ва­ње је опи­сно, а ра­ди се о уче­ни­ци­ма сед­мих раз­ре­да.

Са­зна­је­мо да су уче­ни­ци у Ада­шев­ци­ма иза­бра­ли про­блем ужи­не са­гле­да­ва­ју­ћи це­ну и ква­ли­тет од­но­сно да ли се мо­же по­бољ­ша­ти ква­ли­тет. Уче­ни­ци у Ва­ши­ци су се опре­де­ли­ли да са­гле­да­ју про­блем на­став­них сред­ста­ва као што су ре­ци­мо до­тра­ја­ле ге­о­граф­ске кар­те, нео­похд­на сред­ства за на­ста­ву фи­зи­ке и хе­ми­је или до­тра­ја­ле клу­пе и сто­ли­це.

- Бит­но је да уче­ни­ци тим­ски ра­де у са­гле­да­ва­њу про­бле­ма, при­ку­пља­њу по­да­та­ка те да по­ку­ша­ју да на над­ле­жном ме­сту ре­ше овај про­блем. Уче­ни­ци ће иза­бра­ни про­блем ре­ша­ва­ти то­ком дру­гог по­лу­го­ђа, а на кра­ју ће има­ти јав­ну пре­зен­та­ци­ју оно­га што су ура­ди­ли - ис­ти­че про­фе­сор­ка Ла­зић.