Оп­штин­ско так­ми­че­ње осно­ва­ца у Ши­ду

Оп­штин­ско так­ми­че­ње уче­ни­ка основ­них шко­ла у зна­њу из би­о­ло­ги­је, ин­фор­ма­ти­ке и срп­ског је­зи­ка одр­жа­но је 3. мар­та у ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" у Ши­ду.

Пла­сман на окру­жна так­ми­че­ња

Оп­штин­ско так­ми­че­ње уче­ни­ка основ­них шко­ла у зна­њу из би­о­ло­ги­је, ин­фор­ма­ти­ке и срп­ског је­зи­ка одр­жа­но је 3. мар­та у ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" у Ши­ду.

На да­ље так­ми­че­ња, осва­ја­њем по­треб­ног бро­ја по­е­на, из би­о­ло­ги­је пла­си­ра­ли су се уче­ни­ци осмих раз­ре­да: Ми­ли­ца Ми­ло­је­вић  (ОШ "Вук Ка­ра­џић") и На­та­ша Гу­тић (ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић") ко­је де­ле пр­во ме­сто, за­тим Је­ле­на Ста­но­је­вић (ОШ "Вук Ка­ра­џић") и Да­вид Да­бић (ОШ "Срем­ски фронт"). Нај­у­спе­шни­ји у ше­стим раз­ре­ди­ма би­ли су Да­ја­на На­ран­џић из ОШ "Вук Ка­ра­џић" и Та­ма­ра Са­мар­џић из ОШ "Фи­лип Ви­шњић" ко­ји по осво­је­ним по­е­ни­ма де­ле дру­го ме­сто.

Из ин­фор­ма­ти­ке так­ми­чи­ли су се са­мо уче­ни­ци осмих раз­ре­да, а нај­бо­љи су би­ли Ми­ро­слав Ла­зић, Ди­ја­на Гњи­дић, Иван Су­шић, Га­бри­јел Же­бић и Бра­ни­слав Ми­шић, сви из ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић".

На­шу оп­шти­ну у над­ме­та­њу зна­ња из срп­ског је­зи­ка пред­ста­вља­ће Ва­ња Ми­ли­че­вић, Оли­ве­ра Ва­лен­ти­ро­вић (ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић") и Бран­ко Су­дец­ки (ОШ "Срем­ски фронт"), сви из пе­тог раз­ре­да. У ше­стим раз­ре­ди­ма нај­у­спе­шни­ји су би­ли Ми­ли­ца Лу­кић (ОШ "Вук Ка­ра­џић"), Алек­сан­дар Ма­тић (ОШ "Срем­ски фронт"), Ми­лан Ву­ко­ма­но­вић (ОШ "Са­ва Шу­ма­но­вић"), Ро­ма­на Ру­дић (ОШ "Срем­ски фронт") и Ди­ја­на Цу­пер (ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић").

Нај­бо­ље ре­зул­та­те ме­ђу "осма­ци­ма" по­сти­гли су Ми­лош Сма­ић, Ана Спа­со­је­вић и Ти­ја­на Стој­нић из ОШ "Срем­ски фронт", На­та­ша Стар­че­вић из ОФ "Бран­ко Ра­ди­че­вић", Мар­та Ба­шић из ОШ "Срем­ски фронт" и Те­о­до­ра Ва­си­ље­вић из ОШ "Фи­лип Ви­шњић".

По­ред зна­ча­ја у оства­ре­ним ре­зул­та­ти­ма и пла­си­ра­ња на да­ље так­ми­че­ње уче­сни­ци ис­ти­чу ле­пу ор­га­ни­за­ци­ју у шко­ли до­ма­ћи­на.