ДА­ЉЕ ИДЕ 31 УЧЕ­НИК

ОШ "Вук Ка­ра­џић" у Ада­шев­ци­ма би­ла је у су­бо­ту 10. мар­та до­ма­ћин Оп­штин­ског так­ми­че­ња из исто­ри­је на ко­јем је уче­шће узе­ло 75 уче­ни­ка од пе­тог до осмог раз­ре­да из основ­них шко­ла у Ши­ду, Ер­де­ви­ку, Мо­ро­ви­ћу и на­рав­но шко­ле до­ма­ћи­на.

У ОШ "ВУК КА­РА­ЏИЋ" У АДА­ШЕВ­ЦИ­МА, ОДР­ЖА­НО ОП­ШТИН­СКО ТАК­МИ­ЧЕ­ЊЕ ИЗ ИСТО­РИ­ЈЕ

ОШ "Вук Ка­ра­џић" у Ада­шев­ци­ма би­ла је у су­бо­ту 10. мар­та до­ма­ћин Оп­штин­ског так­ми­че­ња из исто­ри­је на ко­јем је уче­шће узе­ло 75 уче­ни­ка од пе­тог до осмог раз­ре­да из основ­них шко­ла у Ши­ду, Ер­де­ви­ку, Мо­ро­ви­ћу и на­рав­но шко­ле до­ма­ћи­на.

Ка­ко нас је оба­ве­сти­ла Би­ља­на Ла­зу­ић, про­фе­сор исто­ри­је у ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић", на Окру­жно так­ми­че­ње ко­је ће се одр­жа­ти 31. мар­та у Но­вом Са­ду, пла­си­рао се 31 уче­ник. Нај­ви­ше пла­сма­на је из пе­тих и ше­стих раз­ре­да. У пе­том раз­ре­ду су од мо­гу­ћих 48 бо­до­ва уче­ни­ци Јо­ван Па­вло­вић из Ада­ше­ва­ца и Оли­ве­ра Ва­лен­ти­ро­вић из ОШ "Бран­ко Ра­ди­че­вић" у Ши­ду, осво­ји­ли 47 бо­до­ва, а Гор­да­на Ми­шче­вић из Ада­ше­ва­ца 46 бо­до­ва.

У кон­ку­рен­ци­ји ше­стих раз­ре­да, од мо­гу­ћих 50 бо­до­ва, Ми­ља­на Стој­ко­вић, из Ада­ше­ва­ца је осво­ји­ла 49 бо­до­ва, а Ми­ља­на Мар­ко­вић, та­ко­ђе из ада­ше­вач­ке шко­ле, осво­ји­ла је 48 бо­до­ва. Ме­ђу так­ми­ча­ри­ма сед­мих раз­ре­да, нај­ви­ше успе­ха је имао Ми­лан Вур­де­ља из Ада­ше­ва­ца ко­ји је од мо­гу­ћих 54, осво­јио 52 бо­да.

А ка­да су у пи­та­њу так­ми­ча­ри из осмих раз­ре­да, нај­ви­ше по­е­на је осво­ји­ла Ти­ја­на Ми­лу­ти­но­вић из Ада­ше­ва­ца ко­ја је осво­ји­ла 53 омо­гу­ћих 54 бо­да. Так­ми­че­ње је про­шло ре­гу­лар­но, а ка­ко ће би­ти на Окру­жном так­ми­че­њу у Но­вом Са­ду, оста­је да се ви­ди.