ШИ­ЂА­НИ НАЈ­БО­ЉИ У РЕ­ВИ­ЈАЛ­НОМ ПРО­ГРА­МУ

У ор­га­ни­за­ци­ји По­кра­јин­ског се­кре­та­ри­ја­та за про­пи­се, упра­ву и на­ци­о­нал­не ма­њи­не Из­вр­шног ве­ћа АП Вој­во­ди­не, 25. мар­та у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, одр­жан је ре­ги­о­нал­ни квиз "Ко­ли­ко се по­зна­је­мо" на ко­јем су уче­ство­ва­ле сред­ње шко­ле из Ру­ме.

НА РЕ­ГИ­О­НАЛ­НОМ КВИ­ЗУ "КО­ЛИ­КО СЕ ПО­ЗНА­ЈЕ­МО" У СРЕМ­СКОЈ МИ­ТРО­ВИ­ЦИ

У ор­га­ни­за­ци­ји По­кра­јин­ског се­кре­та­ри­ја­та за про­пи­се, упра­ву и на­ци­о­нал­не ма­њи­не Из­вр­шног ве­ћа АП Вој­во­ди­не, 25. мар­та у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, одр­жан је ре­ги­о­нал­ни квиз "Ко­ли­ко се по­зна­је­мо" на ко­јем су уче­ство­ва­ле сред­ње шко­ле из Ру­ме, Срем­ске Ми­тро­ви­це, Пе­ћи­на­ца, Ста­ре Па­зо­ве и Ши­да.

У кви­зу зна­ња, уче­ни­ци Гим­на­зи­је "Са­ва Шу­ма­но­вић" за­у­зе­ли су тре­ће ме­сто али су у ре­ви­јал­ном про­гра­му би­ли пр­ви и из­бо­ри­ли пла­сман на по­кра­јин­ско так­ми­че­ње ко­је ће у ма­ју би­ти одр­жа­но у Но­вом Са­ду.

Шид­ску еки­пу у так­ми­че­њу "Исто­ри­ја и кул­ту­ра на­ро­да и на­род­но­сти Вој­во­ди­не" су чи­ни­ли: Ива­на Глув­ња и Ду­ња Жди­њак уче­ни­це ИИ/3, Вла­да­на Пе­рић из II/2 и На­та­ша Бо­жо­вић, уче­ни­ца III/1 раз­ре­да, а при­пре­ми­ла их је про­фе­со­ри­ца исто­ри­је Вој­ка Лу­кић.