ВЕ­ЛИ­КИ УСПЕХ МЛА­ДИХ МУ­ЗИ­ЧА­РА

Уче­ни­ци дру­гих и тре­ћих раз­ре­да Му­зич­ке шко­ле Фи­лип Ви­шњић из Ши­да по­сти­гли су ве­ли­ки успех на не­дав­ном 7. Фе­сти­ва­лу мла­дих пи­ја­ни­ста Вој­во­ди­не ко­ји је одр­жан од 17. до 20. мар­та у Зре­ња­ни­ну.

Уче­ни­ци дру­гих и тре­ћих раз­ре­да Му­зич­ке шко­ле Фи­лип Ви­шњић из Ши­да по­сти­гли су ве­ли­ки успех на не­дав­ном 7. Фе­сти­ва­лу мла­дих пи­ја­ни­ста Вој­во­ди­не ко­ји је одр­жан од 17. до 20. мар­та у Зре­ња­ни­ну.

Чак пет уче­ни­ка ове шко­ле осво­ји­ли су на­гра­де у сво­јим ка­те­го­ри­ја­ма. Нај­бо­љи пла­сман за­бе­ле­жи­ла је Та­ма­ра - Ким Же­бић ко­ја је у сво­јој кон­ку­рен­ци­ји осво­ји­ла пр­во ме­сто. Ву­ка­шин Гли­го­ри­је­вић је у сво­јој ка­те­го­ри­ји осво­јио дру­го ме­сто док су тре­ћа ме­ста осво­ји­ли: Ма­ри­на Ми­ло­ше­вић, Јо­ва­на Ви­дић и Бран­ко Су­ђец­ки.

Ово је ујед­но и ве­ли­ки успех и њи­хо­вих на­став­ни­ка Вил­ме Цви­ја­но­вић, Дра­га­не Сла­до­је­вић и Ве­ри­це Ју­хаз ко­је са сво­јим уче­ни­ци­ма го­ди­на­ма по­сти­жу за­вид­не ре­зул­та­те на так­ми­че­њи­ма у Вој­во­ди­ни и Ср­би­ји.

На­ред­ни на­ступ мла­ди шид­ски му­зи­ча­ри има­ће то­ком ма­ја ме­се­ца на По­кра­јин­ском Фе­сти­ва­лу му­зи­ке и ба­ле­та ко­ји ће се одр­жа­ти у Вр­шцу.