Menu
RSS
A+ A A-

Култура

Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
"ТРА­ЖИМ МУ­ЖА" Аутор В.М.А. 3062
ТАМО ГДЕ ЈЕ УМЕТНИК, ТУ ЈЕ ЦЕНТАР СВЕТА Аутор В.М.А. 1474
У ВРХУ ДРАМСКОГ АМАТЕРИЗМА Аутор Владимир Ђитко 1351
ДОБРА ЖЕТВА ПОД ВРШАЧКИМ БРЕГОМ Аутор Петар Вејновић 1229
МО­НО­ГРА­ФИ­ЈА О СА­ВИ Аутор В.М.А. 1435
СИН­ЂА НЕ ПО­СУ­СТА­ЈЕ Аутор Петар Вејновић 1487
РИ­ЗНИ­ЦА ПИ­СА­НЕ РЕ­ЧИ Аутор Петар Вејновић 1588
ЈЕД­НО ЛЕ­ПО ВЕ­ЧЕ СА ЕВОМ РАС Аутор В.М.А. 1319
ПРИ­ГОД­НА СВЕ­ЧА­НОСТ Аутор Петар Вејновић 1302
У ПА­КЛУ ДРО­ГЕ Аутор Владимир Ђитко 1313
НА­РОД­НО БЛА­ГО Аутор Петар Вејновић 1324
ЗА­И­СКРИ­ЛЕ "ИСКРЕ КУЛ­ТУ­РЕ" Аутор Петар Вејновић 1326
У ЗНА­КУ ВОЈ­ВО­ЂАН­СКОГ МЕ­ЛО­СА Аутор Владимир Ђитко 1311
СЕ­ЋА­ЊЕ НА ДУ­ШКА ТРИ­ФУ­НО­ВИ­ЋА Аутор Владимир Ђитко 1285
СТА­РА ПА­ЗО­ВА ЗА ПЕТ НА­ШИХ ПРЕД­СТАВ­НИ­КА Аутор Петар Вејновић 1394
НА ДАР БИ­СТА ЧУ­ВЕ­НОГ ГУ­СЛА­РА Аутор Петар Вејновић 1494
НА ЧЕ­ЛУ ХО­РА ПО­ЛА ВЕ­КА Аутор Петар Вејновић 1342
ПРО­ДА­ЈНА ОСМО­МАР­ТОВ­СКА ИЗ­ЛО­ЖБА Аутор В.М.А. 1332
ДО­БАР ШТИ­МУНГ ДО ЈУ­ТРА Аутор Владимир Ђитко 1292
ЧОР­БА У ЛЕ­ПИ­ЊИ Аутор Владимир Ђитко 1479
МАЈ­КА­МА С ЉУ­БА­ВЉУ Аутор В.М.А. 1253
НА­РОД­НИ ГУ­СЛАР МЕ­ЂУ НАЈ­МЛА­ЂИ­МА Аутор Петар Вејновић 1359
ОДР­ЖАН ТРА­ДИ­ЦИ­О­НАЛ­НИ РУ­СИН­СКИ БАЛ У ШИ­ДУ Аутор Владимир Ђитко 1325
ГА­ЛЕ­РИ­ЈА "СА­ВА ШУ­МА­НО­ВИЋ" У ШИ­ДУ Аутор Владимир Ђитко 1337
Кул­тур­но-обра­зов­ни цен­тар Шид Аутор В.М.А. 1510
Ми­лан Не­го­ва­но­вић - сли­кар Аутор В.М.А. 1261
УРУ­ЧЕ­НЕ СВЕ­ТО­САВ­СКЕ НА­ГРА­ДЕ Аутор В.М.А. 1270
КУЛ­ТУР­НА БА­ШТИ­НА СРЕ­МА Аутор Др Мирјана Лесек 1454
АК­ТИВ­НО­СТИ СКУД "ЈЕД­НО­ТА" У ШИ­ДУ Аутор Владимир Ђитко 1469
Га­ле­ри­ја "Са­ва Шу­ма­но­вић" Аутор Редакција 1283
Спорт­ска ха­ла у Ши­ду Аутор В.М.А. 1432
У ШИ­ДУ ИЗ­ВЕ­ДЕ­НЕ МО­НО­ДРА­МЕ ВЕ­ЊА­МИ­НА БУЉ­ЧИКА­ Аутор Владимир Ђитко 1356
ФЕ­СТИ­ВАЛ МО­НО­ДРА­МЕ У НО­ВОМ СА­ДУ Аутор Владимир Ђитко 1502
Га­ле­ри­ја сли­ка "Са­ва Шу­ма­но­вић" Шид Аутор Петар Вејновић 1753
Ли­ков­ни круг "Са­ва Шу­ма­но­вић" Аутор В.М.А. 1333
Галерија "Сава Шумановић" Аутор Редакција 1384
У Новом Саду од 23-30. новембра Аутор Реадкција 1324
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУШТВО "ЂУРА КИШ" ИЗ ШИДА Аутор Владимир Ђитко 1324
ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО СИМИ ТОМОВИЋУ Аутор Радивој Лазић 1335
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА У ДОМУ КУЛТУРЕ Аутор Редакција 1408
"ШИДИНА" ПОСВЕЋЕНА МИЛЕВИ МАРИЋ - АЈНШТАЈН Аутор Редакција 1537
ВИШЊИЋЕВО Аутор Петар Вејновић 1323
УЗ ЈЕДНО ПОСТХУМНО ПРИЗНАЊЕ Аутор Светислав Ненадовић 1355
Вишњићева награда Аутор Петар Вејновић 1277
АНИМИРТИ МЛАДЕ Аутор С. Каназир 1289
Беседа о Вуку Аутор Радојка Плечко 1421
КОНЦЕРТ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ Аутор В.М.А. 1257
ВЕК СЛОВАЧКОГ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОГ ДРУШТВА Аутор Редакција 1217
Пролећни запис на мокрој гори Аутор Недељко Терзић 1214